KSSR


KSSR

LATAR BELAKANG


Gagasan ke-3 Ucapan Dasar Y.A.B. Perdana Menteri dalam Perhimpunan Agung UMNO 2006 menuntut supaya sistem pendidikan Negara memberi penekanan kepada:


1)Pembangunan modal insan
2)Penghasilan pelajar celik minda
3)Pembentukan warga yang menguasai ilmu, kemahiran dan maklumat
4)Program membangunkan akal manusia dalam melahirkan insan Ulul al-bab

Teras ke-2 PIPP

Dasar
Membangunkan modal insan yang mempunyai pengetahuan dan kemahiran serta menghayati nilai-nilai murni.


Matlamat
Memastikan anak bangsa Malaysia dipupuk semangat menguasai ilmu pengetahuan, kemahiran dan kompetensi, menerapkan nilai

-Kurikulum kebangsaan perlu dikaji semula bagi memastikan kurikulum
yang holistik dan sentiasa relevan bagi melahirkan modal insane seimbang yang dapat menangani cabaran semasa dan masa depan

KURIKULUM SEKOLAH RENDAH
1983 – Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR)
1993 – Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR)
2003 – KBSR (Semakan)
2011 – Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR)

TRANFORMASI KURIKULUM
Proses melakukan satu bentuk perubahan yang holistik kepada kurikulum persekolahan sedia ada yang melibatkan perubahan bentuk, organisasi, kandungan,
pedagogi, peruntukan masa,kaedah pentaksiran, bahan danpengurusan kurikulum di sekolah.

HASRAT PENDIDIKAN
• Falsafah Pendidikan Kebangsaan
• Dasar Pendidikan Kebangsaan
• Wawasan 2020
• Rangka Rancangan Jangka Panjang
• Cabaran Abad Ke-21
• Model Baru Ekonomi (MBE)
• Teori Pembelajaran
4 Pillars of Education (UNESCO)TERAS PEMBANGUNAN KURIKULUM
Murid yang seimbang dari segi intelek, rohani, jasmani dan emosi
• Berilmu Pengetahuan
• Berketrampilan
• Percaya kepada Tuhan
• Berakhlak Mulia
• Berkeyakinan
•Murid yang Berdikari
Global Player
• Daya Saing
• Daya Tahan
•Kemahiran
Berkomunikasi
•Jati Diri
Pekerja Berilmu
• Inovatif
• Kreatif
• Dahagakan Ilmu
• Menguasai Kemahiran
Teknologi Maklumat & Komunikasi
• Pencipta Teknologi
•Belajar Sepanjang Hayat
Warga Negara Bertanggungjawab
• Berbudi
• Bersatu padu
• Patriotik
• Adil
• Penyayang
• Berbakti

KONSEP KURIKULUM BERASASKAN SEKOLAH RENDAH
• Berteraskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan
• Berasaskan Prinsip KBSR :
- Pendekatan Bersepadu
- Perkembangan Individu Secara Menyeluruh
- Peluang dan Kualiti Pendidikan yang Sama untuk Semua Murid
- Pendidikan Seumur Hidup

KURIKULUM BERASASKAN STANDARD
Kurikulum tranformasi sekolah rendah digubal berasaskanstandard kandungan pembelajaran
Standard kandungan
Standard pembelajaran

Penyataan spesifik tentang perkara yang murid patut ketahui dan patut lakukan dalam suatu tempoh persekolahan merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai.


Satu penetapan criteria atau indicator kualiti pembelajaran dan pencapaian yang boleh diukur bagi suatu standard kandunganMengapa Standard?
• Memastikan SEMUA murid melepasi standard yang ditetapkan
• Penetapan ilmu, kemahiran dan nilai yang perlu diukur dengan jelas
• Mengenal pasti strategi penambahbaikan (assessment for learning)
• Mengatasi masalah murid keciciran dalam pembelajaran
• Pelaksanaan pentaksiran berasaskan sekolah


Pentaksiran P&P
��Dijalankan secara berterusan untuk mengesan perkembangan dan pencapaian murid dalam
pembelajaran
��Menggunakan kaedah pentaksiran pelbagai
��Bersifat autentik dan holistic

KESIMPULAN
�� Meningkatkan kualiti pendidikan rendah agar lebih relevan dengan cabaran masa kini dan abad ke-21;
�� Guru memainkan peranan yang penting bagi mengupayakan P&P yang berkesan; dan
�� Kejayaan transformasi kurikulum memerlukan komitmen menyeluruh daripada semua pihak termasuk penggubal dasar, pengurus kurikulum, ibu bapa serta pihak berkepentingan.